ban3

Obsługa spółek

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów profesjonalnie działających w obrocie gospodarczym, w tym w szczególności spółek prawa handlowego.

W ramach pomocy prawnej osobom planującym lub prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki, Kancelaria oferuje w szczególności:

- tworzenie spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych;

- obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego;

- opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby spółek i ich organów;

- stały nadzór nad wszelkimi aspektami prawnymi działalności spółki;

- bieżące informowanie o najważniejszych zmianach prawnych;

- przeprowadzanie procedury wyłączenia wspólnika;

- zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń);

- przeprowadzanie procesu likwidacji spółki;

- łączenie, podział i przekształcenia spółek.

Projekt i wykonanie: eConnect4U